Statut

Gdańsk 18.02.2014r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W GDAŃSKU

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym społecznym, samorządnym, stowarzyszeniem sportowo – wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.

Rozwija kulturę zdrowotną, fizyczną oraz sport wśród młodzieży szkolnej. Podejmuje zadania i działania zdrowotne oraz ekologiczne na rzecz młodzieży szkolnej.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowotnej określane przez odpowiednie władze państwowe, oświatowe i samorządowe.

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku” w skrócie „WSZS”, zwany dalej „Związkiem”.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

§ 3

1 ) Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy jest związkiem zarejestrowanych stowarzyszeń i posiada osobowość prawną oraz może być członkiem innych organizacji kultury fizycznej.

2 ) Związek działa zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Sporcie, Ustawą o Wolontariacie i Pożytku Publicznym oraz Statutem WSZS i Uchwałami władz Związku.

§ 4

1 ) Związek jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego.

2 ) Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5

Związek może posiadać jednostki terenowe w powiatach i gminach podlegające legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji samorządowej i sądy.

§ 6

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

1 ) Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu swoich członków.

2 ) Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych,

3) Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

4) Związek nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy związku pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania.

§ 8

Celem Związku jest:

1/ propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej

2/ realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji narodowej, promocji zdrowia

3/ szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans udziału w różnych formach kultury fizycznej

4/ działanie na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą - wolontariuszy - młodzieży i osób dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz podnoszenia ich kwalifikacji w tym zakresie

§ 9

Związek realizuje na terenie województwa swoje cele, o których mowa w par. 8 w szczególności przez:

1/ programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie województwa

2/ organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży szkolnej

3/ popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej

4/ popularyzowanie higienicznego trybu życia

5/ reprezentowanie w samorządzie wojewódzkim i terenowych organach administracji rządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży

6/ stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego

7/ szkolenie kadr dla kultury fizycznej, w tym nauczycieli, rodziców oraz młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportu i młodzieżowych instruktorów

8/ organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar powiatu

9/ programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej

10/ działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych

11/ współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

12/ doskonalenia umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

1 ) zwyczajnych,

2 ) wspierających, 

§ 11

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Powiatowe Szkolne Związki Sportowe, Gminne Szkolne Związki Sportowe posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami SZS.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca, popierająca i wspomagająca finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

§ 13

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1 ) Uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego z czynnym i biernym prawem wyborczym,

2 ) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku,

3 ) otrzymywanie od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności.

4 ) uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Związek.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

Do obowiązków członków należy:

1 ) przestrzeganie postanowień Statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku.

2 ) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

3 ) czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Związku,

4 ) regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 16

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku

2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku

3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu

4/ rozwiązania się Związku

§ 17

Członkom zwyczajnym i wspierającym za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze, przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

1 ) pochwały ustne lub pisemne,

2 ) nagrody,

3 ) dyplomy i odznaki honorowe.

§ 18

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub władz Związku, stosowane są następujące kary:

1 ) upomnienie ustne,

2 ) upomnienie pisemne,

3 ) pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie.

Rozdział 4

Władze Związku.

§ 19

Władzami Wojewódzkiego Związku są:

1 ) Wojewódzki Zjazd Delegatów,

2 ) Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

3 ) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata

2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem zatrudnianego członka Zarządu Związku.

3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej Uchwały Władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 21

1 ) Najważniejszą władzą Związku jest wojewódzki Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2 ) Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad Zarząd Wojewódzki podaje do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

3) W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych związku oraz członkowie władz wojewódzkich Związku zgodnie z ordynacją wyborczą. Zasady wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów ustala Zarząd Związku

4. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

5. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział bez czynnego i biernego prawa wyborczego: - osoby zaproszone przez Zarząd Wojewódzkiego SZS - członkowie wspierający

§ 22

W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami

2/ przedstawiciele członków wspierających 3/ osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

§ 23

Nadzwyczajny wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na podstawie:

1) uchwały Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

2 ) wniosku Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

3 ) wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę liczby członków zwyczajnych Związku

4 ) Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 24

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

1 ) uchwalenie kierunków działalności Związku,

2 ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

3 ) udzielenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

4 ) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5 ) uchwalanie zmian w statucie Związku

6 ) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku

7 ) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną do porządku obrad.

8 ) Uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

§ 25

Władzą Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku między Zjazdami jest Zarząd Związku.

§ 26

1 ) Zarząd Wojewódzki składa się z 11-15 członków wybranych przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

2 ) Zarząd Wojewódzki wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 osób, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących.

3 ) Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, natomiast posiedzenia Prezydium zwoływane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego należy:

1 ) reprezentowanie Związku w województwie i występowania w jego imieniu,

2 ) wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,

3 ) kierowanie działalnością Związku w Województwie,

4 ) współdziałanie z Zarządem Głównym,

5 ) uchwalenie i realizowanie budżetu,

6 ) uchwalenie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Związku i jednostek regulaminowych,

7 ) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawiania funkcji lub zawieszanie członków

8 ) powoływanie komisji, zespołów stałych, okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności,

9 ) składanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

10 ) przyjmowanie informacji o działalności Prezydium,

11 ) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Wojewódzkiej komisji Rewizyjnej.

§ 28

1 ) Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2 ) Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy: - kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, - przedstawienie na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 29

Kooptacja do władz:

1 ) W przypadku ustąpienia członków władz, mogą one zastosować prawo kooptacji.

2 ) Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Związku.

§ 30

1 ) Na majątek Związku składają się: - ruchomości, - nieruchomości, - fundusze.

2 ) Na fundusze Związku składają się: - składki członkowskie, - wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek, - dotacje, darowizny, subwencje, - dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub upoważnionego przez Przewodniczącego Członka Zarządu.

§ 32

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Wojewódzkiego.

 

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§ 33

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Delegatów Wojewódzkiego Zjazdu przy obecności; w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 34

1 ) Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów w obecności 2/3 Delegatów Wojewódzkiego Zjazdu uprawnionych do głosowania.

2 ) Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

 

Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów WSZS w Gdańsku w dniu 18.02.2014r.

Zarejestrowany w Urzędzie Miasta Gdańsk 18.03.2014r.